CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

1. GARANTIA.AIXA COMPUTERS, SL, garanteix els productes que comercialitza segons garantia del fabricant dels mateixos, partint de la data de venda al client, només en territori nacional.Les reparacions tenen un termini de garantia de 3 mesos exclusivament sobre la pròpia reparació, sense interferir el termini de garantia del producte, de manera que el producte gaudís del termini no extingit de la mateixa respecte a la data de la compra.NO S'ADMETRÀ CAP RECLAMACIÓ O PRODUCTE SI NO VA ACOMPANYAT dE lA FACTURA dE COMPRA I dE LA SEVA EMBALATGE ORIGINAL. Guardeu sempre la factura, embalatges, disquets, etc. No disposar d'algun d'aquests elements suposarà la pèrdua de tot dret de canvi o reparació en el futur.El Distribuïdor s'ha d'assegurar, sempre que vengui a l'usuari productes adquirits a AIXA COMPUTERS, SL, que l'usuari rep informació suficient i adequada sobre la idoneïtat del producte per a l'ús habitual i per al propòsit que l'usuari persegueixi amb la seva adquisició. El Distribuïdor, és l'únic responsable davant els seus clients per la conformitat dels productes objecte de la compravenda ("conformitat" segons la Directiva UE 1999/44 / CE). El Distribuïdor s'abstindrà d'efectuar a l'usuari manifestacions relatives a la idoneïtat o aptitud del producte sense consentiment exprés del fabricant.


2. ENVIAMENT I RECEPCIÓ DE MERCADERIAEn el cas que es produeixi un retard en el lliurament de producte, a causa de circumstàncies alienes a la voluntat de AIXA COMPUTERS, SL, el Client no podrà sol·licitar cap tipus d'indemnització (inclosa la devolució dels ports).

Davant de qualsevol incidència que pugui produir-se en la recepció de mercaderia causa de l'estat de la mateixa, de l'embalatge o al nombre d'embalums, el Client haurà d'indicar en l'albarà que se signa al transportista.

Així mateix comunicarà per fax o correu electrònic a AIXA COMPUTERS, SL aquesta incidència en el termini màxim de 24 hores des de la recepció del material al seu domicili.


3. DOA (Dead On Arrival)Són aquells productes defectuosos d'origen. El termini d'admissió d'un DOA és de 96 hores, a partir de la data de lliurament. TRUQUI IMMEDIATAMENT SI CONSIDERA QUE EL PRODUCTE POT TENIR ALGUN DEFECTE. Si el nostre Dpt. Tècnic confirma que es pot tractar d'un DOA, el producte serà canviat, excepte els productes que són canviats directament pel fabricant de la marca. IMPORTANT: Consulteu l'apartat 6. COM RETORNAR UN PRODUCTE.


4. SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA

.

AIXA COMPUTERS, SL, posa a la seva disposició el nostre servei tècnic durant els horaris d'atenció al client per solucionar possibles problemes. Si el producte no funciona, llegiu els manuals d'ús i instal·lació, on podrà trobar solucions als errors més freqüents. Si el nostre SAT considera que el producte pot estar en mal estat, concedirà confirmació per retornar.El producte per reparar / comprovar s'haurà d'enviar segons les normes de l'apartat 6. COM RETORNAR UN pRODUCTE, adjuntant còpia de la factura, i descripció clara del problema.Un cop rebut el producte, el nostre SAT procedirà a la revisió del mateix. El termini de reparació o canvi serà en el menor temps possible, sempre que no sigui necessària alguna peça del fabricant, en què el termini pot incrementar-se. El SAT li informarà en un termini màxim de 48 hores.Seguiu les instruccions d'ús i manteniment dels productes amb la finalitat d'evitar errors o problemes posteriors que puguin anul·lar la garantia. Si el producte comprovat funciona perfectament (que el mal funcionament es degui a elements externs al producte en si), AIXA COMPUTERS, SL efectués un càrrec addicional de 6,01 euros + IVA, com a despeses de gestió / Comprovació. Si el producte no funciona i estan en garantia, no s'efectuaran càrrecs addicionals.


5. CANVIS I DEVOLUCIONSEl Client podrà retornar un producte que funione correctament dins dels 15 DIES NATURALS següents a l'adquisició del mateix, i patirà un càrrec addicional del 10% del seu import + IVA., com a Despeses de Tramitació per Canvi, amb un mínim de 6.01 Euros + IVA Passats aquests 15 DIES no s'admetrà cap tipus de devolució. No es faran abonaments per devolució de producte per import inferior a 15,03 Euros.El saldo resultant de l'abonament del producte retornat i del càrrec per canvi podrà ser utilitzat per el client com a crèdit per a una compra posterior. Tant l'abonament com el càrrec s'efectuaran sobre el preu actual del producte.No s'admetran en cap cas devolucions de productes de programari que estiguin desprecintats, ni els productes presentats en blister l'obertura signifiqui la destrucció de la seva presentació original.


6. COM RETORNAR UN PRODUCTEHa retornar dins d'un embalatge perquè arribi en perfecte estat, amb el producte complet (excepte indicació contrària), sense desperfectes i incloent la seva caixa original, tots els documents i tot el maquinari / programari que incloïa; és a dir, el gènere retornat ha d'estar EN EL MATEIX ESTAT QUE UD. Ho rebria SI HO adquirís NOU. No escriure l'adreça ni enganxar precintes sobre l'embalatge original.El material en garantia que s'enviï a reparar s'ha d'enviar a ports pagats, encara que la garantia dels fabricants no inclou els ports d'enviament, AIXA COMPUTERS, SL, tornarà el material a ports pagats, excepte CANÀRIES, CEUTA I MELILLA.el procediment a seguir per a la devolució de material per avaria, ja sigui en garantia o fora d'ella, és la sol·licitud al nostre Servei Tècnic del nombre de RMA i enviar en un termini màxim de 5 DIES laborables a comptar des que se li va facilitar al nombre de RMA conjuntament amb una còpia de la factura de compra i material espatllat a SAT AIXA COMPUTERS, S.L. Si el material està en garantia i s'envia sense còpia de la factura de compra, serà tractat com si estigués fora de garantia.


7. DESPESES ADDICIONALSSi el gènere, compresa la caixa original, manuals, maquinari / programari és retornat en mal estat, AIXA COMPUTERS, SL es reserva el dret d'efectuar el càrrec d'aquestes peces en el cas d'haver de reemplaçar, o no acceptar aquest producte.


8. PRODUCTES NO RECLAMATSEls productes reparats, canviats o pendents de contestació al pressupost de reparació per part del client, romandran en el magatzem de AIXA COMPUTERS, SL, per un termini màxim de SIS MESOS a partir de la data que ens consti com efectivament avisat el client. Transcorregut aquest termini, els productes passaran a ser propietat de AIXA COMPUTERS, SL, sense possibilitat de reclamació per part del client. Aquest punt no és aplicat per AIXA COMPUTERS, SL, si no és amb la total seguretat de que el client ha estat informat en el seu moment convenientment.

9. ASSEGURANÇATots els articles de la nostra fabricació estan emparats per una assegurança de responsabilitat civil.

10. PROPIETAT DE LA MERCADERIAL'EMPRESA es reserva el dret de propietat de la mercaderia subministrada fins que el comprador no hagi satisfet totalment l'import de la mateixa, en el qual es considerarà en concepte de dipòsit i custòdia. La mercaderia podrà ser retirada per incompliment de pagament en el termini prèviament estipulat.

11. JURISDICCIÓEl fet d'acceptació de les nostres condicions generals de venda, implica, en cas de litigi, la submissió a la jurisdicció dels jutjats i tribunals d'Elx, amb renúncia al seu propi fur.

12. TARIFA-CATÀLEGAquesta tarifa-catàleg anul·la les anteriors. AIXA COMPUTERS, SL es reserva el dret de modificar la tarifa tantes vegades com calgui, sense compromís de notificar als seus clients prèviament.

AIXA COMPUTERS, SL es reserva el dret a modificar total o parcialment qualsevol article que figura en aquesta tarifa, sense previ avís.