AVÍS LEGAL

Condicions d'accés i ús de les pagines web d'Aixa Computers, S.L.

Aixa Computers, S.L: (d'ara en avant, L'EMPRESA), societat de nacionalitat espanyola amb CIF B-53151809 i domicili en Carrer Benissa,24 03793 Llosa de Camatxo, informa els visitants (d'ara en avant Usuari/s) de les pàgines d'Internet o llocs web relatius a productes d'Aixa Computers i de la seua titularitat (d'ara en avant websites), de les condicions d'ús (Condicions d'Ús) aplicables a l'accés i navegació per les websites aplicables als Usuaris que accedisquen o usen els servicis, aplicacions, ferramentes i, en general continguts, inclosos en les mateixes (d'ara en avant servicis o continguts).

Este document, sense perjuí de les particularitats que en el mateix s'indiquen, s'accepta pels Usuaris amb el mer accés als websites.

1. Qualitat.

L'EMPRESA informa els Usuaris que realitzarà els seus millors esforços per a aconseguir la millor qualitat possible, tenint en compte l'estat de la tecnologia. No obstant això, L'EMPRESA declina qualsevol responsabilitat en el cas que existisquen interrupcions o un mal funcionament dels servicis o continguts oferits en Internet, siga quina siga la seua causa. Així mateix, L'EMPRESA no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència de les dites caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus de dany indirecte que li puga ser causat als Usuaris per causes alienes a L'EMPRESA
L'EMPRESA podrà suspendre temporal o permanentment els servicis o continguts per raons d'actualització, manteniment, reparació dels seus sistemes o per raons d'índole empresarial.
L'EMPRESA no es responsabilitza per fallades i/o danys derivats de la incompatibilitat dels servicis o continguts de L'EMPRESA amb altres servicis o continguts o programes informàtics amb què no siga específicament interoperable. En tot cas, la configuració i capacitat dels equips dels Usuaris per a navegar pels websites així com per a utilitzar els servicis i continguts en ells oferits haurà de ser prou per a permetre el correcte ús dels servicis, responsabilitzant-se l'Usuari de la total i correcta instal·lació d'aquells continguts que puga descarregar des de dites websites.

2.- Responsabilitat dels Usuaris per ús i continguts.

Tant l'accés als websites com l'ús que puga realitzar-se de la informació i continguts inclosos en els mateixos, serà de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitze.

Per tant, l'ús que puga fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productes oferits i accessibles a través del mateix, estarà supeditada a la legalitat, siga nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels Usuaris, els que seran enterament responsables del dit accés i correcte ús.
Els Usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels servicis o continguts, davall el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l'orde públic, als bons costums, als drets de tercers o de la pròpia L'EMPRESA tot això segons les possibilitats i fins per als que estan concebuts. L'EMPRESA no assumix responsabilitats, ja siguen directes o indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels servicis o continguts realitzat pels Usuaris o tercers. L'Usuari es compromet a utilitzar els servicis o continguts exclusivament per al seu ús personal, i a no realitzar ni directa ni indirectament una explotació comercial dels mateixos.
L'accés als servicis o continguts es realitzarà a la sencera responsabilitat dels Usuaris. En el cas que es tracte de menors d'edat o incapaços, es realitzarà a la sencera responsabilitat dels seus pares, representants o tutors legals, devent estos acompanyar, supervisar o prendre les precaucions oportunes durant la navegació d'aquells per les pàgines web.
Amb caràcter general, queda prohibit qualsevol tipus d'activitat en perjuí de L'EMPRESA o de tercers. L'EMPRESA no serà en cap cas responsable de la informació, imatges, al·lusions o continguts que es comuniquen, allotgen, transmeten o exhibisquen a través dels servicis o continguts oferits per L'EMPRESA aliens a la seua voluntat.
Es considerarà terminantment prohibit l'ús de les pàgines web de L'EMPRESA amb fins il·legals o no autoritzats i, en concret, i sense que això tinga caràcter exhaustiu: qualsevol forma de violació dels drets de tercers sobre la seua intimitat, honor, pròpia imatge, secret en les comunicacions, propietat intel·lectual i industrial o protecció de dades personals.

Igualment, els Usuaris es comprometen a no publicar, divulgar, anunciar, fer referència a o distribuir qualsevol material, assumpte o informació amb continguts il·legals, obscens, pornogràfics, abusius, difamatoris, enganyosos, racistes, en contra de la moral o de l'orde públic, així com a no introduir qualsevol tipus de virus informàtic, arxius defectuosos, o qualsevol altre programari o programa informàtic que puga provocar danys o alteracions no autoritzades dels continguts, programes o sistemes accessibles a través dels websites; alterar o intervindre per mitjans fraudulents, pàgines web personals o correus electrònics d'altres Usuaris sense la deguda autorització, així com enviar correus electrònics amb caràcter massiu i/o repetitiu, i manar adreces de correu electrònic de tercers sense el seu consentiment. Tampoc podran els Usuaris utilitzar de forma indeguda o inadequada, respecte al funcionament normal i finalitat, aquells servicis o continguts que puguen facilitar-se per L'EMPRESA com a xats, grups de notícies, fòrums, etc.
En cas d'incompliment de l'ací establit, L'EMPRESA podrà, sense que això done lloc a qualsevol tipus d'indemnització, retirar de les seues pàgines web els continguts il·legals. L'EMPRESA podrà actuar en este sentit, tant al seu únic i exclusiu criteri, com a petició de tercer afectat, tot això de conformitat amb la legislació vigent.

En particular, i sense perjuí del que establix anteriorment, els Usuaris es comprometen a complir amb tota la normativa local, estatal, nacional i internacional aplicable i són els únics responsables de tots els actes o omissions que succeïsquen en relació amb el seu compte, registre o contrasenya, inclòs el contingut de les seues transmissions a través dels servicis o continguts. A manera d'exemple, i sense caràcter exhaustiu, els Usuaris accepten abstindre's de les següents actuacions, sense perjuí que ells seran els complets responsables de les mateixes:

-Usar el servici en relació amb enquestes, concursos, esquemes piramidals, cartes en cadena, missatges no desitjats, correu molest (spamming) o qualssevol altres missatges duplicativos o no sol·licitats (comercials o d'un altre tipus).

-Crear una identitat falsa amb el propòsit d'enganyar a tercers respecte a la identitat del remitent o de l'origen del missatge.

-Difamar, insultar, acaçar, aguaitar, amenaçar o infringir de qualsevol altra forma els drets de tercers (com ara el dret a la intimitat o a la pròpia imatge).

-Publicar, distribuir o divulgar qualsevol informació o material inapropiat, sacríleg, difamatori, il·lícit, obscé, indecent, racista, que induïsca a la violència o que puga ser considerat com il·legal.

-Anunciar o oferir la venda o compra de qualssevol productes o servicis.

-Recopilar o, de qualsevol altre mode, demanar informació sobre tercers, incloses les seues adreces de correu electrònic, sense el seu consentiment, així com proporcionar a tercers adreces de correu electrònic alienes.

-Usar, descarregar o copiar de qualsevol altra forma, així com proporcionar (de forma gratuïta o no) a una persona o entitat que no siga Usuari dels servicis o continguts qualsevol directori dels Usuaris dels servicis o continguts o qualsevol altra informació relativa als Usuaris o a l'ús d'estos fora del context de l'ús normal d'acord amb estes condicions d'ús.

-Intentar obtindre accés de forma no autoritzada als servicis o continguts, a altres comptes, a sistemes informàtics o a xarxes connectades amb estos, a través de busca automàtica de contrasenyes o per altres mitjans.

-Infringir les lleis o reglaments aplicables, inclosa, entre altres, la legislació que regix la transmissió de dades tècniques o programari exportat des de la Unió Europea.

-Interferir amb l'ús o gaudi dels servicis o continguts per part d'altres Usuaris o amb l'ús o gaudi de continguts semblants per part d'altres persones o entitats.

-Realitzar qualsevol actuació en els websites que implique la transmissió de qualsevol programa perjudicial, nociu o simplement no sol·licitat.

L'EMPRESA no tindrà obligació de supervisar el Servici ni l'ús efectuat per un usuari ni conservar els continguts de cap sessió de l'usuari. No obstant això, i sense perjuí de l'anterior, L'EMPRESA es reserva el dret a supervisar, revisar, conservar i/o revelar en qualsevol moment qualsevol informació que puga ser necessària per a complir amb qualsevol llei o reglament, procediment legal o requeriment administratiu aplicable.

3. Prohibició de molèsties i danys.

L'EMPRESA quan siga tècnicament possible, cancel·larà o bloquejarà immediatament qualsevol registre dels Usuaris de les pàgines web responsabilitat de L'EMPRESA quan considere, raonablement, que el dit registre transmet o està de qualsevol altra forma relacionada amb qualsevol missatge de correu molest o massiu no sol·licitat i, en la mesura de les seues possibilitats, quan ho sol·licite el destinatari Usuari de les pàgines web de L'EMPRESA sense perjuí de la completa reparació dels danys i perjuís produïts a L'EMPRESA i a tercers.

4.- Propietat intel·lectual i industrial.

Els continguts prestats per L'EMPRESA així com els continguts abocaments en la xarxa a través de les seues pàgines web, constituïxen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual pel que es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria. Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d'explotació pública referit tant a les pàgines Web, com als seus continguts i informació, sense l'exprés i previ consentiment de L'EMPRESA

En conseqüència, tots els continguts que es mostren en els diferents websites i en especial, dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualssevol altres signes susceptibles d'utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de L'EMPRESA o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seua inclusió en els diferents websites.

Així, els continguts, imatges, continguts, formes, opinions, índexs i la resta d'expressions formals que formen part de les pàgines web, així com el programari necessari per al funcionament i visualització de les mateixes, constituïxen així mateix una obra en el sentit del Dret d'Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat intel·lectual que resulten aplicables. L'incompliment d'allò que s'ha assenyalat implica la comissió de greus actes il·lícits i la seua sanció per la legislació civil i penal.

Queda prohibit tot acte per virtut del qual els Usuaris dels servicis o continguts puguen explotar o servir-se comercialment, directament o indirectament, en la seua totalitat o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i la resta d'expressions formals que formen part de les pàgines web sense permís previ i per escrit de L'EMPRESA. En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d'ordinadors), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les pertanyents a L'EMPRESA o autoritzades per L'EMPRESA així com la seua traducció, adaptació, arreglament o qualsevol altra transformació de les dites opinions, imatges, formes, índexs i la resta d'expressions formals que es posen a disposició dels Usuaris a través dels servicis o continguts, en tant tals actes estiguen sotmesos a la legislació aplicable en matèria de Propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

L'EMPRESA és lliure de limitar l'accés a les pàgines web, i als productes i/o servicis en ella oferits, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els Usuaris puguen fer-li arribar a través del correu electrònic. L'EMPRESA en este sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense perjuí de l'única i exclusiva responsabilitat dels Usuaris, els filtres necessaris a fi d'evitar que a través de les seues pàgines web puguen abocar-se en la xarxa continguts o opinions, considerats com a racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, siga com siga, fomenten la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius. Donat l'elevat nombre de correus electrònics rebuts, i segons siga la normativa aplicable en cada moment, este esforç de L'EMPRESA serà dut a terme d'acord amb criteris de raonabilitat, ja que és pràcticament impossible controlar en tot moment els continguts actuals dels servicis oferits.

D'acord amb allò que s'ha assenyalat en el paràgraf anterior, L'EMPRESA queda autoritzada igualment per a procedir a la modificació o alteració de tals observacions, opinions o comentaris, a fi d'adaptar-los a les necessitats de format editorial de les pàgines web, sense que per això puga entendre's que existix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualssevol de les facultats morals de Dret d'autor que els Usuaris pogueren ostentar sobre aquelles.

Queden prohibits qualssevol recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals un tercer puga beneficiar-se, directament o indirectament, amb lucre o sense, de tots i cada un dels continguts, formes, índexs i la resta d'expressions formals que formen part de les pàgines web, o de l'esforç dut a terme per L'EMPRESA per al seu funcionament. En concret, queda prohibit tot enllaç, hyperlink, framing o vincle semblant que puga establir-se en direcció a les pàgines web de L'EMPRESA sense el consentiment previ, expresse i per escrit de L'EMPRESA. Qualsevol transgressió del que disposa este punt serà considerada com a lesió dels legítims drets de Propietat intel·lectual de L'EMPRESA sobre les pàgines web i tots els continguts de les mateixes.

L'EMPRESA no assumirà cap responsabilitat davant de conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans citades, de la mateixa manera que no assumirà cap responsabilitat pels continguts, servicis, productes, etc. de tercers als que es puga accedir directament o a través de bàners, enllaços, enllaços, hyperlinks, framing o vincles semblants des dels websites de L'EMPRESA.

5. Renúncies i limitacions de la responsabilitat.

La informació i servicis inclosos o disponibles a través de les pàgines web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s'incorporen canvis a la informació continguda. L'EMPRESA pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els servicis o continguts.

L'EMPRESA no declara ni garantix que els servicis o continguts siguen ininterromputs o que estiguen lliures d'errors, que els defectes siguen corregits, o que el servici o el servidor que ho posa a disposició estiguen lliures de virus o altres components nocius, sense perjuí que L'EMPRESA realitza els seus millors esforços a evitar este tipus d'incidents. L'EMPRESA no garantix ni declara que l'ús o els resultats de l'ús dels servicis o dels continguts siguen correctes, precisos, puntuals o d'una altra manera fidedignes. En el cas que l'Usuari prenguera determinades decisions o realitzara determinades accions amb base en la informació inclosa en qualsevol dels websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

Els Usuaris accepten expressament que L'EMPRESA no serà responsable de l'accés no autoritzat o alteració de les seues transmissions o dades, de qualsevol material o dades enviats o rebuts o no enviats o rebuts, ni de cap transacció realitzada a través dels seus websites. L'Usuari accepta que L'EMPRESA no és responsable de cap conducta o contingut que no siga propi de L'EMPRESA així com tampoc es responsabilitzara de les informacions, manifestacions, o opinions abocades per altres Usuaris, o quan estos tinguen un contingut amenaçador, difamatori, obscé, ofensiu o il·legal de cap tercer ni de cap infracció de drets de tercers, inclosos els drets de propietat intel·lectual. Així mateix l'Usuari accepta que L'EMPRESA no és responsable de cap contingut enviat, utilitzat i/o inclòs en els servicis per qualsevol tercer.

L'EMPRESA no garantix la idoneïtat, fiabilitat, disponibilitat, oportunitat i exactitud dels servicis o continguts per a qualsevol propòsit.

L'EMPRESA no serà responsable de danys directes, indirectes, ni de cap altre tipus, inclosos, a títol merament indicatiu, els danys per pèrdua d'ús, de dades o de beneficis, que es deriven o tinguen relació amb l'ús dels servicis o llocs web relacionats amb la demora o impossibilitat per a poder utilitzar el servici, tant si la responsabilitat de L'EMPRESA té un origen contractual, extra contractual, per negligència, responsabilitat objectiva o de qualsevol altre tipus, inclús si L'EMPRESA ha sigut advertida de la possibilitat d'existència de danys per tercers particulars.

6. Indemnització.

Els Usuaris indemnitzaran i mantindran indemne a L'EMPRESA directius i empleats, de qualsevol reclamació, demanda o dany, inclosos els honoraris raonables d'advocats, interposat per qualsevol tercer a causa del seu ús o conducta durant la seua navegació per les pàgines web.

7. Modificacions a les Condicions d'Ús.

L'EMPRESA es reserva el dret a modificar en qualsevol moment les presents condicions d'ús.

8. Comunicacions amb L'EMPRESA

Davant de qualsevol incidència sobre el funcionament i qualitat de servici, així com qualsevol altra qüestió que poguera plantejar-se amb la prestació del servici hauran de ser dirigides per escrit a L'EMPRESA, en la direcció indicada a l'inici, i presentades en el termini d'un mes des del moment que es tinga coneixement del fet que les motive.

Així mateix, posem a la seua disposició la direcció info@LA EMPRESA.és en el cas que preferira contactar amb nosaltres per mitjà de correu electrònic.

9. General.

Tots els drets dels websites estan protegits pel seu copyright ©. Tots els drets reservats, i per tant, el seu contingut pertany únicament i exclusivament al seu autor. L'accés a este material no suposarà en forma alguna llicència per a la seua reproducció i/o distribució que, en tot cas, estarà prohibida excepte previ i expresse consentiment de L'EMPRESA. L'accés als websites implica l'acceptació de les presents condicions d'ús.

La legislació aplicable és l'espanyola. L'ús dels servicis o continguts està prohibit en totes aquelles jurisdiccions que no reconeguen l'efectivitat de les presents condicions d'ús. L'accés als continguts de les pàgines web de L'EMPRESA no crega entre els Usuaris i L'EMPRESA una associació, societat, relació laboral o d'agència de cap tipus. Així mateix, llevat que s'indique expressament el contrari no s'establirà una relació del tipus proveïdor-client perquè excepte en concretes situacions d'ús, els servicis o continguts són gratuïts. Cap contingut d'estes condicions d'ús impedirà a L'EMPRESA complir qualssevol requeriments administratius, judicials, o legals relatius a l'ús que els Usuaris realitzen dels servicis o continguts.

AVÍS A MENORS.

Si eres menor t'interessarà saber que:

L'EMPRESA et recomana que avises als teus pares o representants abans d'iniciar les teues navegacions en Internet.

Encara que L'EMPRESA no comprovarà si les teues dades són certes, abans de fer ús de qualsevol servici o contingut de L'EMPRESA, et recomanem que ho parles amb els teus pares o representants, perquè ells podran explicar-te la Política de Privacitat i podràs participar amb ells de totes les possibilitats dels websites de L'EMPRESA.

En particular, si et vas a registrar, consulta amb els teus pares o representants perquè si ho desitgen puguen posar-se en contacte amb nosaltres.

AVÍS A MAJORS.

Sense perjuí de tot allò que s'ha previst com a Avís Legal; en la seua condició de pares, representants o tutors legals, seran els responsables que els seus fills menors o tutelats accedisquen als servicis o continguts de L'EMPRESA pel que els recomanem acompanyar, supervisar o prendre les precaucions oportunes (regles de temps d'ús d'ordinador, ubicació de l'ordinador en zona comuna de la casa, etc.) durant la navegació d'aquells per les pagines web.

Encara que L'EMPRESA no realitzarà comprovacions sobre la veracitat de les dades, recomana per als casos de tals actuacions que supervisen el procés de registre dels seus fills o tutelats. Si és el cas, L'EMPRESA gestionarà les sol·licituds derivades de l'exercici, pels pares o tutors, dels drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició de les dades dels menors o incapaços, sense perjuí que pot posar-se en contacte amb nosaltres per a realitzar els advertències que considere oportunes.

Junt amb l'anterior, li recordem que alguns navegadors permeten modificar la seua configuració perquè els xiquets o altres persones no puguen accedir a determinades pàgines. Encara així li recomanem que assistisca a la navegació perquè determinats websites podrien no haver sigut classificats.AVÍS LEGAL

Condicions d'accés i ús de les pagines web d'Aixa Computers, S.L.

Aixa Computers, S.L: (d'ara en avant, L'EMPRESA), societat de nacionalitat espanyola amb CIF B-53151809 i domicili en Carrer Benissa,24 03793 Llosa de Camatxo, informa els visitants (d'ara en avant Usuari/s) de les pàgines d'Internet o llocs web relatius a productes d'Aixa Computers i de la seua titularitat (d'ara en avant websites), de les condicions d'ús (Condicions d'Ús) aplicables a l'accés i navegació per les websites aplicables als Usuaris que accedisquen o usen els servicis, aplicacions, ferramentes i, en general continguts, inclosos en les mateixes (d'ara en avant servicis o continguts).

Este document, sense perjuí de les particularitats que en el mateix s'indiquen, s'accepta pels Usuaris amb el mer accés als websites.

1. Qualitat.

L'EMPRESA informa els Usuaris que realitzarà els seus millors esforços per a aconseguir la millor qualitat possible, tenint en compte l'estat de la tecnologia. No obstant això, L'EMPRESA declina qualsevol responsabilitat en el cas que existisquen interrupcions o un mal funcionament dels servicis o continguts oferits en Internet, siga quina siga la seua causa. Així mateix, L'EMPRESA no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència de les dites caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus de dany indirecte que li puga ser causat als Usuaris per causes alienes a L'EMPRESA
L'EMPRESA podrà suspendre temporal o permanentment els servicis o continguts per raons d'actualització, manteniment, reparació dels seus sistemes o per raons d'índole empresarial.
L'EMPRESA no es responsabilitza per fallades i/o danys derivats de la incompatibilitat dels servicis o continguts de L'EMPRESA amb altres servicis o continguts o programes informàtics amb què no siga específicament interoperable. En tot cas, la configuració i capacitat dels equips dels Usuaris per a navegar pels websites així com per a utilitzar els servicis i continguts en ells oferits haurà de ser prou per a permetre el correcte ús dels servicis, responsabilitzant-se l'Usuari de la total i correcta instal·lació d'aquells continguts que puga descarregar des de dites websites.

2.- Responsabilitat dels Usuaris per ús i continguts.

Tant l'accés als websites com l'ús que puga realitzar-se de la informació i continguts inclosos en els mateixos, serà de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitze.

Per tant, l'ús que puga fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productes oferits i accessibles a través del mateix, estarà supeditada a la legalitat, siga nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels Usuaris, els que seran enterament responsables del dit accés i correcte ús.
Els Usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels servicis o continguts, davall el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l'orde públic, als bons costums, als drets de tercers o de la pròpia L'EMPRESA tot això segons les possibilitats i fins per als que estan concebuts. L'EMPRESA no assumix responsabilitats, ja siguen directes o indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels servicis o continguts realitzat pels Usuaris o tercers. L'Usuari es compromet a utilitzar els servicis o continguts exclusivament per al seu ús personal, i a no realitzar ni directa ni indirectament una explotació comercial dels mateixos.
L'accés als servicis o continguts es realitzarà a la sencera responsabilitat dels Usuaris. En el cas que es tracte de menors d'edat o incapaços, es realitzarà a la sencera responsabilitat dels seus pares, representants o tutors legals, devent estos acompanyar, supervisar o prendre les precaucions oportunes durant la navegació d'aquells per les pàgines web.
Amb caràcter general, queda prohibit qualsevol tipus d'activitat en perjuí de L'EMPRESA o de tercers. L'EMPRESA no serà en cap cas responsable de la informació, imatges, al·lusions o continguts que es comuniquen, allotgen, transmeten o exhibisquen a través dels servicis o continguts oferits per L'EMPRESA aliens a la seua voluntat.
Es considerarà terminantment prohibit l'ús de les pàgines web de L'EMPRESA amb fins il·legals o no autoritzats i, en concret, i sense que això tinga caràcter exhaustiu: qualsevol forma de violació dels drets de tercers sobre la seua intimitat, honor, pròpia imatge, secret en les comunicacions, propietat intel·lectual i industrial o protecció de dades personals.

Igualment, els Usuaris es comprometen a no publicar, divulgar, anunciar, fer referència a o distribuir qualsevol material, assumpte o informació amb continguts il·legals, obscens, pornogràfics, abusius, difamatoris, enganyosos, racistes, en contra de la moral o de l'orde públic, així com a no introduir qualsevol tipus de virus informàtic, arxius defectuosos, o qualsevol altre programari o programa informàtic que puga provocar danys o alteracions no autoritzades dels continguts, programes o sistemes accessibles a través dels websites; alterar o intervindre per mitjans fraudulents, pàgines web personals o correus electrònics d'altres Usuaris sense la deguda autorització, així com enviar correus electrònics amb caràcter massiu i/o repetitiu, i manar adreces de correu electrònic de tercers sense el seu consentiment. Tampoc podran els Usuaris utilitzar de forma indeguda o inadequada, respecte al funcionament normal i finalitat, aquells servicis o continguts que puguen facilitar-se per L'EMPRESA com a xats, grups de notícies, fòrums, etc.
En cas d'incompliment de l'ací establit, L'EMPRESA podrà, sense que això done lloc a qualsevol tipus d'indemnització, retirar de les seues pàgines web els continguts il·legals. L'EMPRESA podrà actuar en este sentit, tant al seu únic i exclusiu criteri, com a petició de tercer afectat, tot això de conformitat amb la legislació vigent.

En particular, i sense perjuí del que establix anteriorment, els Usuaris es comprometen a complir amb tota la normativa local, estatal, nacional i internacional aplicable i són els únics responsables de tots els actes o omissions que succeïsquen en relació amb el seu compte, registre o contrasenya, inclòs el contingut de les seues transmissions a través dels servicis o continguts. A manera d'exemple, i sense caràcter exhaustiu, els Usuaris accepten abstindre's de les següents actuacions, sense perjuí que ells seran els complets responsables de les mateixes:

-Usar el servici en relació amb enquestes, concursos, esquemes piramidals, cartes en cadena, missatges no desitjats, correu molest (spamming) o qualssevol altres missatges duplicativos o no sol·licitats (comercials o d'un altre tipus).

-Crear una identitat falsa amb el propòsit d'enganyar a tercers respecte a la identitat del remitent o de l'origen del missatge.

-Difamar, insultar, acaçar, aguaitar, amenaçar o infringir de qualsevol altra forma els drets de tercers (com ara el dret a la intimitat o a la pròpia imatge).

-Publicar, distribuir o divulgar qualsevol informació o material inapropiat, sacríleg, difamatori, il·lícit, obscé, indecent, racista, que induïsca a la violència o que puga ser considerat com il·legal.

-Anunciar o oferir la venda o compra de qualssevol productes o servicis.

-Recopilar o, de qualsevol altre mode, demanar informació sobre tercers, incloses les seues adreces de correu electrònic, sense el seu consentiment, així com proporcionar a tercers adreces de correu electrònic alienes.

-Usar, descarregar o copiar de qualsevol altra forma, així com proporcionar (de forma gratuïta o no) a una persona o entitat que no siga Usuari dels servicis o continguts qualsevol directori dels Usuaris dels servicis o continguts o qualsevol altra informació relativa als Usuaris o a l'ús d'estos fora del context de l'ús normal d'acord amb estes condicions d'ús.

-Intentar obtindre accés de forma no autoritzada als servicis o continguts, a altres comptes, a sistemes informàtics o a xarxes connectades amb estos, a través de busca automàtica de contrasenyes o per altres mitjans.

-Infringir les lleis o reglaments aplicables, inclosa, entre altres, la legislació que regix la transmissió de dades tècniques o programari exportat des de la Unió Europea.

-Interferir amb l'ús o gaudi dels servicis o continguts per part d'altres Usuaris o amb l'ús o gaudi de continguts semblants per part d'altres persones o entitats.

-Realitzar qualsevol actuació en els websites que implique la transmissió de qualsevol programa perjudicial, nociu o simplement no sol·licitat.

L'EMPRESA no tindrà obligació de supervisar el Servici ni l'ús efectuat per un usuari ni conservar els continguts de cap sessió de l'usuari. No obstant això, i sense perjuí de l'anterior, L'EMPRESA es reserva el dret a supervisar, revisar, conservar i/o revelar en qualsevol moment qualsevol informació que puga ser necessària per a complir amb qualsevol llei o reglament, procediment legal o requeriment administratiu aplicable.

3. Prohibició de molèsties i danys.

L'EMPRESA quan siga tècnicament possible, cancel·larà o bloquejarà immediatament qualsevol registre dels Usuaris de les pàgines web responsabilitat de L'EMPRESA quan considere, raonablement, que el dit registre transmet o està de qualsevol altra forma relacionada amb qualsevol missatge de correu molest o massiu no sol·licitat i, en la mesura de les seues possibilitats, quan ho sol·licite el destinatari Usuari de les pàgines web de L'EMPRESA sense perjuí de la completa reparació dels danys i perjuís produïts a L'EMPRESA i a tercers.

4.- Propietat intel·lectual i industrial.

Els continguts prestats per L'EMPRESA així com els continguts abocaments en la xarxa a través de les seues pàgines web, constituïxen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual pel que es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria. Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d'explotació pública referit tant a les pàgines Web, com als seus continguts i informació, sense l'exprés i previ consentiment de L'EMPRESA

En conseqüència, tots els continguts que es mostren en els diferents websites i en especial, dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualssevol altres signes susceptibles d'utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de L'EMPRESA o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seua inclusió en els diferents websites.

Així, els continguts, imatges, continguts, formes, opinions, índexs i la resta d'expressions formals que formen part de les pàgines web, així com el programari necessari per al funcionament i visualització de les mateixes, constituïxen així mateix una obra en el sentit del Dret d'Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat intel·lectual que resulten aplicables. L'incompliment d'allò que s'ha assenyalat implica la comissió de greus actes il·lícits i la seua sanció per la legislació civil i penal.

Queda prohibit tot acte per virtut del qual els Usuaris dels servicis o continguts puguen explotar o servir-se comercialment, directament o indirectament, en la seua totalitat o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i la resta d'expressions formals que formen part de les pàgines web sense permís previ i per escrit de L'EMPRESA. En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d'ordinadors), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les pertanyents a L'EMPRESA o autoritzades per L'EMPRESA així com la seua traducció, adaptació, arreglament o qualsevol altra transformació de les dites opinions, imatges, formes, índexs i la resta d'expressions formals que es posen a disposició dels Usuaris a través dels servicis o continguts, en tant tals actes estiguen sotmesos a la legislació aplicable en matèria de Propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

L'EMPRESA és lliure de limitar l'accés a les pàgines web, i als productes i/o servicis en ella oferits, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els Usuaris puguen fer-li arribar a través del correu electrònic. L'EMPRESA en este sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense perjuí de l'única i exclusiva responsabilitat dels Usuaris, els filtres necessaris a fi d'evitar que a través de les seues pàgines web puguen abocar-se en la xarxa continguts o opinions, considerats com a racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, siga com siga, fomenten la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius. Donat l'elevat nombre de correus electrònics rebuts, i segons siga la normativa aplicable en cada moment, este esforç de L'EMPRESA serà dut a terme d'acord amb criteris de raonabilitat, ja que és pràcticament impossible controlar en tot moment els continguts actuals dels servicis oferits.

D'acord amb allò que s'ha assenyalat en el paràgraf anterior, L'EMPRESA queda autoritzada igualment per a procedir a la modificació o alteració de tals observacions, opinions o comentaris, a fi d'adaptar-los a les necessitats de format editorial de les pàgines web, sense que per això puga entendre's que existix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualssevol de les facultats morals de Dret d'autor que els Usuaris pogueren ostentar sobre aquelles.

Queden prohibits qualssevol recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals un tercer puga beneficiar-se, directament o indirectament, amb lucre o sense, de tots i cada un dels continguts, formes, índexs i la resta d'expressions formals que formen part de les pàgines web, o de l'esforç dut a terme per L'EMPRESA per al seu funcionament. En concret, queda prohibit tot enllaç, hyperlink, framing o vincle semblant que puga establir-se en direcció a les pàgines web de L'EMPRESA sense el consentiment previ, expresse i per escrit de L'EMPRESA. Qualsevol transgressió del que disposa este punt serà considerada com a lesió dels legítims drets de Propietat intel·lectual de L'EMPRESA sobre les pàgines web i tots els continguts de les mateixes.

L'EMPRESA no assumirà cap responsabilitat davant de conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans citades, de la mateixa manera que no assumirà cap responsabilitat pels continguts, servicis, productes, etc. de tercers als que es puga accedir directament o a través de bàners, enllaços, enllaços, hyperlinks, framing o vincles semblants des dels websites de L'EMPRESA.

5. Renúncies i limitacions de la responsabilitat.

La informació i servicis inclosos o disponibles a través de les pàgines web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s'incorporen canvis a la informació continguda. L'EMPRESA pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els servicis o continguts.

L'EMPRESA no declara ni garantix que els servicis o continguts siguen ininterromputs o que estiguen lliures d'errors, que els defectes siguen corregits, o que el servici o el servidor que ho posa a disposició estiguen lliures de virus o altres components nocius, sense perjuí que L'EMPRESA realitza els seus millors esforços a evitar este tipus d'incidents. L'EMPRESA no garantix ni declara que l'ús o els resultats de l'ús dels servicis o dels continguts siguen correctes, precisos, puntuals o d'una altra manera fidedignes. En el cas que l'Usuari prenguera determinades decisions o realitzara determinades accions amb base en la informació inclosa en qualsevol dels websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

Els Usuaris accepten expressament que L'EMPRESA no serà responsable de l'accés no autoritzat o alteració de les seues transmissions o dades, de qualsevol material o dades enviats o rebuts o no enviats o rebuts, ni de cap transacció realitzada a través dels seus websites. L'Usuari accepta que L'EMPRESA no és responsable de cap conducta o contingut que no siga propi de L'EMPRESA així com tampoc es responsabilitzara de les informacions, manifestacions, o opinions abocades per altres Usuaris, o quan estos tinguen un contingut amenaçador, difamatori, obscé, ofensiu o il·legal de cap tercer ni de cap infracció de drets de tercers, inclosos els drets de propietat intel·lectual. Així mateix l'Usuari accepta que L'EMPRESA no és responsable de cap contingut enviat, utilitzat i/o inclòs en els servicis per qualsevol tercer.

L'EMPRESA no garantix la idoneïtat, fiabilitat, disponibilitat, oportunitat i exactitud dels servicis o continguts per a qualsevol propòsit.

L'EMPRESA no serà responsable de danys directes, indirectes, ni de cap altre tipus, inclosos, a títol merament indicatiu, els danys per pèrdua d'ús, de dades o de beneficis, que es deriven o tinguen relació amb l'ús dels servicis o llocs web relacionats amb la demora o impossibilitat per a poder utilitzar el servici, tant si la responsabilitat de L'EMPRESA té un origen contractual, extra contractual, per negligència, responsabilitat objectiva o de qualsevol altre tipus, inclús si L'EMPRESA ha sigut advertida de la possibilitat d'existència de danys per tercers particulars.

6. Indemnització.

Els Usuaris indemnitzaran i mantindran indemne a L'EMPRESA directius i empleats, de qualsevol reclamació, demanda o dany, inclosos els honoraris raonables d'advocats, interposat per qualsevol tercer a causa del seu ús o conducta durant la seua navegació per les pàgines web.

7. Modificacions a les Condicions d'Ús.

L'EMPRESA es reserva el dret a modificar en qualsevol moment les presents condicions d'ús.

8. Comunicacions amb L'EMPRESA

Davant de qualsevol incidència sobre el funcionament i qualitat de servici, així com qualsevol altra qüestió que poguera plantejar-se amb la prestació del servici hauran de ser dirigides per escrit a L'EMPRESA, en la direcció indicada a l'inici, i presentades en el termini d'un mes des del moment que es tinga coneixement del fet que les motive.

Així mateix, posem a la seua disposició la direcció info@LA EMPRESA.és en el cas que preferira contactar amb nosaltres per mitjà de correu electrònic.

9. General.

Tots els drets dels websites estan protegits pel seu copyright ©. Tots els drets reservats, i per tant, el seu contingut pertany únicament i exclusivament al seu autor. L'accés a este material no suposarà en forma alguna llicència per a la seua reproducció i/o distribució que, en tot cas, estarà prohibida excepte previ i expresse consentiment de L'EMPRESA. L'accés als websites implica l'acceptació de les presents condicions d'ús.

La legislació aplicable és l'espanyola. L'ús dels servicis o continguts està prohibit en totes aquelles jurisdiccions que no reconeguen l'efectivitat de les presents condicions d'ús. L'accés als continguts de les pàgines web de L'EMPRESA no crega entre els Usuaris i L'EMPRESA una associació, societat, relació laboral o d'agència de cap tipus. Així mateix, llevat que s'indique expressament el contrari no s'establirà una relació del tipus proveïdor-client perquè excepte en concretes situacions d'ús, els servicis o continguts són gratuïts. Cap contingut d'estes condicions d'ús impedirà a L'EMPRESA complir qualssevol requeriments administratius, judicials, o legals relatius a l'ús que els Usuaris realitzen dels servicis o continguts.

AVÍS A MENORS.

Si eres menor t'interessarà saber que:

L'EMPRESA et recomana que avises als teus pares o representants abans d'iniciar les teues navegacions en Internet.

Encara que L'EMPRESA no comprovarà si les teues dades són certes, abans de fer ús de qualsevol servici o contingut de L'EMPRESA, et recomanem que ho parles amb els teus pares o representants, perquè ells podran explicar-te la Política de Privacitat i podràs participar amb ells de totes les possibilitats dels websites de L'EMPRESA.

En particular, si et vas a registrar, consulta amb els teus pares o representants perquè si ho desitgen puguen posar-se en contacte amb nosaltres.

AVÍS A MAJORS.

Sense perjuí de tot allò que s'ha previst com a Avís Legal; en la seua condició de pares, representants o tutors legals, seran els responsables que els seus fills menors o tutelats accedisquen als servicis o continguts de L'EMPRESA pel que els recomanem acompanyar, supervisar o prendre les precaucions oportunes (regles de temps d'ús d'ordinador, ubicació de l'ordinador en zona comuna de la casa, etc.) durant la navegació d'aquells per les pagines web.

Encara que L'EMPRESA no realitzarà comprovacions sobre la veracitat de les dades, recomana per als casos de tals actuacions que supervisen el procés de registre dels seus fills o tutelats. Si és el cas, L'EMPRESA gestionarà les sol·licituds derivades de l'exercici, pels pares o tutors, dels drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició de les dades dels menors o incapaços, sense perjuí que pot posar-se en contacte amb nosaltres per a realitzar els advertències que considere oportunes.

Junt amb l'anterior, li recordem que alguns navegadors permeten modificar la seua configuració perquè els xiquets o altres persones no puguen accedir a determinades pàgines. Encara així li recomanem que assistisca a la navegació perquè determinats websites podrien no haver sigut classificats.